VÝSTAVA ROKU 2011
 
-
"LÉTA PÁNĚ 1061..."
výstava k 950. výročí první písemné zmínky o městě Chebu
21. května – 30. září 2011, výstavní sál Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje
-
-
-
LÉTA PÁNĚ 1061...
V roce 2011 si město Cheb připomnělo 950 let od první písemné zmínky. V rámci bohatých oslav výročí města přichystalo Muzeum Cheb výstavu "Léta Páně 1061", která je stěžejním bodem celého programu městských slavností. Klíčovým exponátem této výstavy se stala listina německého krále Jindřicha IV. z roku 1061, v níž je Cheb poprvé zmíněn jako sídliště. Originál listiny byl na výstavu zapůjčen za přísných bezpečnostních podmínek ze Státního archivu v Bamberku. Výstava návštěvníka seznámila se všemi historickými okolnostmi i všemi tehdejšími aktéry, kteří stáli u zrodu této listiny. Návštěvník se ovšem mohl těšit také na další vzácné exponáty, mezi nimiž vynikaly panovnické listiny z 13. až 14. století, či bohatě iluminované gotické antifonáře, představené široké veřejnosti v Muzeu Cheb vůbec poprvé. Výstava provedla všechny zájemce světem středověkého psaní i nelehkým dílem tehdejšího písaře. Pro děti i rodiče byl připraven bohatý doprovodný a edukační program, v jehož rámci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet práci středověkého písaře.
-
-
Královská listina Jindřicha IV. s první zmínkou o Chebu
Řezno 13. února 1061
(C.) In nomine sanctae et indiuiduae trinitatis. Heinricus diuina fauente clemetia rex. Notum esse uolumus omnibus Christi nostrique fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter nosob interuentum dilectissimae genitricis nostrę Agnetis imperatricis augustę, cuidam nostro seruienti Otnant dicto, partem cuiusdam siluę infra hos terminos constitutam, uidelicet ubi Swrbaha fluit in Crumbana ba, et sursum ubi oritur Crumbana ba, et ubi oritur Swrbaha , et inde ubi oritur Trewina, et deorsum Trewina, usque in illam viam quę procedit de Egire, et per eandem uiam usque in Swrbaha, et deorsum Swrbaha usque in Crumbanaba, in comitatu Heinrici comitis in pago Nordgove et in marchia Napvrg sitam cum omnibus pertinentiis id est areis, aedificiis, terris cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, uenationibus, aquis, aquarum ue decursibus, molis, molendinis, piscationibus, exitibus et reditibus, uiis et inuiis, extirpationibus, et cum utraque ripa predictorum fluminum, et cum omni debito, quod incolę illius marchię ad Napvrg, de toto predio eiusdem Otnan di in prefata marchia hactenus soliti erant persoluere, in proprium dedimus atque tradidimus. Ea uidelicet ratione ut predictus Otnant, liberam de hinc potestatem habeat tenendi, commutandi, exstirpandi, uel quicquid sibi inde placuerit faciendi. Et ut haec nostra regalis traditio stabilis et inconuulsa omni permaneat aeuo, hanc cartam inde conscribi, manuque propria ut subtus cernitur confirmantes et corroborantes sigilli nostri inpressione iussimus insigniri.

Signum dom(i)ni Heinrici quarti regis. (Monogramma, Sigillum)
Fridericus cancellarius uice Sigifridi archicancellarii recognoui.
Data IDUS FEBRU ARII anno incarnationis domini MLXI, indictione XIIII,
anno autem ordinationis domini Heinrici quarti regis VII, regni uero quinto.
Actum Ra tisbone feliciter.
Amen.
-
(Chrismon) Ve jménu svaté a nerozdílné Trojice. Jindřich s přispěním Boží milosti král. Chceme, aby bylo všem Kristu a nám věrným budoucím i současným známo, že jsme na přímluvu naší nejmilejší matky, vznešené císařovny AGNES, dali našemu služebníku řečenému OTNANT do držení a postoupili díl lesa ležícího v hrabství hraběte JINDŘICHA, v kraji NORDGAU, v marce NABBURG, vymezený těmito hranicemi: tam, kde se SURBAHA (1) vlévá do Crumbanaby (2), vzhůru kde pramení Crumbanaba a kde pramení SURBAHA, a odtud tam, kde pramení TREWINA (3), a dolů po TREWINĚ až k té cestě, která vede z Chebu, a po této cestě až po SURBAH a dolů po SURBAHU až ke Crumbanabě, a to se vším příslušenstvím, to je s pozemky, stavbami, půdou obdělanou i neobdělanou, poli, loukami, pastvinami, úhory, lovišti, vodami, vodními toky, hrázemi, mlýny, rybolovem, přístupy a východy, cestami i necestami, mýtinami a s oběma břehy výše uvedených řek, a se všemi platy, které obyvatelé této marky na veškerém zboží téhož OTNANDA v řečené marce byli doposud zvyklí odvádět na NABBURG. To vše totiž tak, aby to již řečený OTNANT mohl dle své vůle svobodně držet, směňovat, mýtit, či s tím činit, co se mu zlíbí. A aby tento náš královský dar přetrval stálý a nezměnitelný po všechny časy, poručili jsme proto sepsat tuto listinu, kterou jsme stvrdili vlastní rukou, jak je vidět vespod, a pro větší váhu dali označit přitištěním naší pečeti.

Znamení pana Jindřicha Čtvrtého, krále (Monogram, Pečeť)
Přehlédl kancléř Fridrich na místě arcikancléře Sigfrieda.
Dáno o IDÁCH ÚNOROVÝCH (tj. 13. II.), roku vtělení Páně 1061,
indikce 14., roku od pomazání pana JINDŘICHA Čtvrtého VII. (římským) králem, kralování (roku) pátého.
Zdárně sepsáno v ŘEZNĚ.
AMEN.
(1) Schwurbach, nyní Höllbach.
(2) Nyní Fichtelnaab.
(3) Nyní nejspíše Kössein.
-
-
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje