CHEBSKÝ HRÁZDĚNÝ STATEK V MILÍKOVĚ  
 
-
-
V roce 2008 zakoupil Karlovarský kraj v obci Milíkov chebský hrázděný statek čp. 18. Statek byl dán do správy Muzea Cheb, které zde veřejnosti zpřístupnilo expozici proměn venkovského života od konce 19. století až po období charakterizované fenoménem chalupaření.
-
Od 1. května 2009 je hrázděný statek chebského typu v Milíkově otevřen pro turistickou veřejnost v omezeném provozním režimu. Návštěvníkům se zde představuje postupně utvářený celek selského interiérového vybavení, domácího, řemeslnického či zemědělského nářadí a náčiní i drobné zemědělské mechanizace v časovém horizontu od 2. poloviny 19. století po současnost. Odráží se zde proměna využívání zemědělské usedlosti jako samostatné obytné a hospodářské jednotky - jak tomu bylo do roku 1945, dále jsou zachyceny charakteristické změny dané vysídlením původních obyvatel, období kdy byl statek obydlen tzv. "na dožití", až po léta, kdy je využíván jako rekreační objekt k tak oblíbenému chalupaření.
-
Předčasné ukončení turistické sezóny na statku v Milíkově ...
10. září 2015
Z důvodu stavebních prací byla turistická sezóna na hrázděném statku v Milíkově ukončena již od 10. září 2015. Mimo běžnou otevírací dobu v soboty, neděle a svátky si mohli milovníci lidové kultury a historie prohlédnout expozici milíkovského statku také v ostatní dny provozní sezóny (po tel. domluvě). Statek bude opět přístupný veřejnosti od začátku května roku 2016.
-
Oprava kolny na statku v Milíkově ...
11. září - 6. listopadu 2015
Obnova kulturní památky - venkovská usedlost, rejstř. č. USKP 101532.
MCH za finanční podpory MK ČR a Karlovarského kraje zahájilo stavební úpravy na statku v Milíkově. Jedná se o rekonstrukci kolny, která probíhá na podzim roku 2015.
-
-
Muzeum Cheb připravuje v současné době koncepci využití statku Milíkov jako muzea v přírodě s expozicí venkovského životního stylu a aktivním doprovodným programem. Zároveň se snaží zajistit finanční zdroje pro potřebnou rekonstrukci. Od května 2009 je statek otevřen dočasně v omezeném provozním režimu. Své první návštěvníky si začíná hledat mezi turisty, cykloturisty, milovníky historie a regionální vlastivědy. Významným cílem, ke kterému chce muzeum směřovat svoje aktivity, by měla být především integrace rodícího se muzea v přírodě do života obce jako takové. Prvním krokem k tomu je i navázání dobrých partnerských vztahů s vedením obce a s nejbližšími sousedy, jako například se Základní školou v Dolním Žandově.
-
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články