CHEBSKÝ HRAD  
 
-
Chebský hrad. Ojedinělá ukázka říšské falce na našem území s unikátní dvojitou hradní kaplí. Románská falc vznikla před koncem 12. stol. rozšířením a přestavěním staršího kamenného hradu vybudovaného na akropoli slovanského hradiště. Římský císař Friedrich I. Barbarossa ji začal stavět v roce 1179.
Za vlády Friedricha II. na poč. 13. století byla postavena jedinečná dvojitá hradní kaple sv. Erharda a Uršuly. Z barokní přestavby na citadelu se dochovaly cihlové hradby s kasematy, kde byla do roku 2012 instalována stálá výstava chebského kamnářství. Dnes jsou veřejnosti přístupné ještě další zachované objekty - Černá věž postavená ze sopečného tufu a pobořený palác s unikátními pětidílnými románskými okny. Chebský hrad je v majetku Města Cheb a do roku 2012 byl ve správě Muzea Cheb. Od toho roku převzalo Město Cheb také správu nad objektem.
-
-
Usnesením rady města č. 270/12/2011 ze dne 9. června 2011 bylo rozhodnuto o výpovědi smlouvy
o správě Chebského hradu Muzeem Cheb.
Od 1. ledna 2012 není Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje správcem tohoto objektu.
Bližší informace o provozu, otevírací době a kulturních aktivitách pořádaných na Chebském hradě
naleznete na internetových stránkách Města Cheb či Chebského turistického a informačního centra.
-
HISTORICKÝ VÝVOJ...

Zhruba od 8. století bylo Chebsko, podobně jako prakticky celé povodí Náby, osídleno slovanským obyvatelstvem a spadalo tak do zájmové sféry českých přemyslovských knížat, jak naznačuje listina, kterou král Vladislav I. potvrzuje darování lubského újezdu waldsassenskému klášteru ještě v roce 1165, kdy již Cheb patřil v Německu vládnoucím Štaufům...

-
STAVEBNÍ VÝVOJ...

Před koncem 12. století byla zahájena stavba štaufské falce, která znamená zásadní změnu podoby i funkce hradu. Obě staré věže a hradba předštaufského hradu byly zbořeny, rovněž byl zasypán 12m široký příkop, který odděloval hradbu od slovanského hřbitova z 9. století...

-
HRADNÍ PALÁC...

Palác býval nejhonosnější stavbou, určenou k zasedání říšského a dvorského sněmu a mnohým slavnostním příležitostem za přítomnosti panovníka. Dnes je z paláce zachované jen obvodové zdivo. Na jeho severní zdi je patrné rozdělení stavby na dvě části. Celou východní polovinu zabíral slavnostní sál, jehož severní stěnu směrem k Ohři prosvětlují tři pětidílná románská okna s mramorovými sloupky...

-
ČERNÁ VĚŽ...

Téměř 50 m vzdálený od paláce a kaple tyčí se mohutný románský bergfrýd, symbol pevné císařské moci. Tradičně je považován za nejstarší stojící chebskou stavbu. Sám J. W. Goethe ho dokonce považoval za dílo starých Římanů, protože bosované kvádrové zdivo mu připomínalo tzv. Pohanskou věž stojící v Řezně (tzv. Heidenturm)...

-
KAPLE SV. ERHARDA A URŠULY...

Vedle paláce stojí nejcennější stavba falce, hradní dvojitá kaple. Postavena byla na konci 12. století na místě dávno zrušeného slovanského hřbitova. Mnoho koster bylo porušeno při kopání jejích základů, několik pohřbů bylo nalezeno uvnitř pod podlahou. První historická zpráva o kapli uvádí, že roku 1213 v ní císař Friedrich II. vydal zlatou bulu, upravující vztah mezi panovníkem a církví...

-
KUCHELHAUS...

U západní stěny palácové budovy vyrostl na konci 15. století hospodářský objekt, tzv. Kuchelhaus, z něhož jsou dnes viditelné pouze základy a v koutě cihlová kamna. Tento dům se stal místem krvavé hostiny, kterou připravil hradní velitel plukovník Gordon věrným Valdštejnovým generálům Kinskému, Illowovi, Trčkovi a rytmistru Neumannovi 25. února 1634....

-
KASEMATY...

Po třicetileté válce, během níž byl Cheb několikrát střídavě dobýván a obsazován švédskými, císařskými či saskými vojsky, byla na příkaz císaře Ferdinanda III. z roku 1652 zahájena stavba barokního opevnění města včetně hradu. Mohutné stavební úpravy zásadně změnily vzhled i celkovou situaci hradu...

-
HRADNÍ NÁDVOŘÍ...

V případě Chebského hradu nelze mluvit o nádvoří v pravém slova smyslu. Je to velké prostranství, které ukrývá stopy věků. Před kaplí jsou položené původní náhrobní kameny ze slovanského pohřebiště, tak jak byly dříve vyzvednuty při archeologických vykopávkách. Prostředkem se od severu k jihu táhl příkop a hradební zeď předštaufského hradu...

-
MLÝNSKÁ VĚŽ...

Vznikla jako součást městského opevnění, které bylo postupně budováno zhruba od poloviny 13. století a mělo několik bran (kromě Mlýnské také Horní, Lodní, Mostní, postupně byly budovány další). Po husitských válkách v pol. 15. století došlo k novému rozšíření a zesílení městských hradeb, zejména vnějšího opevnění, jehož součástí se stala také nově vybudovaná Mlýnská věž....

-
 
Hradní nádvoří
Dvojitá kaple
Černá věž
Hradní palác
Kasematy
Mlýnská věž
Kuchelhaus